τηλ: 2152159146

Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2020

τηλ: 2152159146

Ασφάλεια Φορτηγού

[insert_php]
remove_filter( ‘the_content’, ‘wpautop’ );
remove_filter( ‘the_excerpt’, ‘wpautop’ );
$vars[‘usage’] = ‘truck’;
$vars[‘host’] = $_SERVER[‘HTTP_HOST’];
$vars[‘user’] = $_COOKIE[‘DIRSESSID’];
echo file_get_contents(‘http://direct1.datawise.gr/?’.http_build_query($vars));
[/insert_php]